Kombinované techniky života Františka Valoucha

show_image_in_imgtag Kombinované techniky života Františka Valoucha

 

Psát o knize je něco podobného jako psát o jídle – nemůže se to ani zdaleka vyrovnat čtení a  jídlu samému. Produkce textů o textu, jedním slovem metatextů, je ovšem náplní literární vědy. Jen málokterý z literárních vědců je ale s to sám literární díla vytvářet, což je dopřáno zde přítomnému literárnímu vědci a současně básníku Františku Valouchovi – ti ostatní se mohou utěšovat názorem jistého literárního kritika, že nemusejí být slepicí, aby poznali, že vejce, které slepice snesla, je zkažené.

Vzít do rukou deníkové zápisky, úvahy a vzpomínky Františka Valoucha, právě vydané Univerzitou Palackého pod výtvarně aluzivním titulem Kombinované techniky života, je radost sama. Už na první pohled a následném listování je to kniha zevně nanejvýš sličná. Je vyhotovena v tmavomodré barvě, tolik libé básníkům najmě romantickým, sázena je tmavomodrými literami a také kombinovaně kreativní ilustrace literárního vědce, překladatele, básníka a výtvarníka Ludvíka Kundery, bohužel nedávno zesnulého, jsou pojednány v modrých valérech. Svět Františka Valoucha, jenž se reflektuje v Kombinovaných technikách života, je tudíž tmavomodrý.

Zmiňme dále, že o návrh obálky a grafickou úpravu knihy, obé, jak říkával Jan Werich, napadnuté, se postarala Lucie Sodomová a její jazykovou redakci uskutečnila Jarmila Kopečková – v tom ohledu ale bylo třeba jen držet na uzdě tiskařského, či vlastně počítačového šotka, poněvadž tak zkušený autor editor jako František Valouch nemohl přece žádnou jazykovou redakci potřebovat. Jako dlouholetý člen jury soutěže o nejkrásnější knihu na olomouckých Libri musím konstatovat, že také tisk a vazba Kombinovaných technik života nemají chybu, což je zásluha tiskárny Grafia Nova, sídlící v Lesní ulici v Rožnově pod Radhoštěm. Celkově obnášejí Kombinované techniky života 176 stran, naplňují tak kriterion Jiřího Wolkra stanovící, že kniha nemá býti tenší krajíce chleba. A zjištění nejpřekvapivější – Kombinované techniky života, přiložíte-li je ke svému čichovému ústrojí, věřte či nevěřte, voní – nevím, zda to připsat parfému tiskařské barvy či křídového papíru, jíž a na němž jsou Valouchovy komentáře k jeho vlastnímu života běhu.

Máme-li přistoupit k obsahu nejnovější knihy Františka Valoucha, vzniká otázka, po jaké literárněvědné metodě sáhnout. Je těch metod dnes kolem patnácti – od té nejstarší metody filologické k novodobým metodám dekonstruktivním, neostrukturalistickým, nově a historicky kritickým, sémiologickým či naratologickým; též by bylo možno Kombinované techniky života analyzovat podle postupů teorie fikčních světů, a nepochybně by ji historická heuristika začlenila mezi ego-dokumenty. Sám autor však podtitulem knihy akcentuje přístup genologický, rozvíjený na prvních dvou stránkách jejího textu pod nadpisem Deník v jiném žánru, k tomu pak – vzhledem k nasycenosti textu kulturními reáliemi všeho druhu – by bylo záhodno zkoumat jeho intertextualitu a intermedialitu. Řekl bych, že – při vší Valouchově originalitě a soudobosti – mají Valouchovy zápisky, vymezené roky 2000 až 2008, nikoli však opatřeny denními daty, něco společného s podčárníky a sloupky Karla Čapka; ostatně Valouch je – podobně jako byl jeho univerzitní učitel Oldřich Králík – renomovaný čapkolog.

Pokračujme jen krátce několika nesoustavnými podotknutími. Předně je zřejmé, že klasickou mužskou triádu životních požitků, to jest víno, ženy a zpěv, kterou mnozí Češi, najmě ve věku usedlejším, nahrazují triádou pivo, moje stará a televize, František Valouch vyznává v jiném pořadí – jsou to předně ženy, na prvním místě ovšem, jak se taky sluší a patří, žena vlastní, nesoucí biblické jméno Marie, dále víno – zmiňován je například vychlazený modrý portugal, a spisovatelství, zvláště lyrické poezie, Václavem Thámem počeštěné na zpěvořečnost. Rafinovanou hrou se čtenářem je uvádění autorových přátel, známých a dalších osob zprvu iniciálami jejich jmen, poté se mnohdy objeví v textu jejich osobní jméno a někdy i příjmení, čímž jsou současně dodrženy i porušeny vládní výnosy o ochraně citlivých osobních údajů. Na čtenáře v pokročilém věku budou mít bezpochyby konsolativní účinek zmínky o chorobách autorových i lidí kolem něj, neboť nemoci vlastní i cizí jsou ve stařecké komunikaci značně frekventovány. Co však je nejvíce na Valouchových Kombinovaných technikách života hodno obdivu, je uchvacující kultivovanost autorovy mysli a jeho idiolektu; své zážitky a úvahy Valouch nesděluje v holých či nepatrně rozvitých větách oznamovacích, ale v dokonale stavěných, vycizelovaných souvětích, nešetří otázkami zjišťujícími i doplňovacími, sáhne nezřídka k emfatické větě zvolací, jeho trópy a figury nezapřou uznávaného lyrického básníka, ba i rým se najde – například: „Po výuce se vydávám s malou skupinkou studentek [ženy!] do Betánie na skleničku vína [víno!]. Tam dostal na frak nenáviděný STAG. Kdyby ten elektronický břídil [metafora!] věděl, co se na něj sneslo nadávek [zpěv?!] od hezkých dívek, už by se mezi studentstvem neukazoval. A peníze ušetřené za jeho provoz by mohly sloužit účelnějším věcem. Tak, a do Vánoc je přesně dvacet dní.“ Toto bylo napsáno přesně před pěti lety a nic se v tom ohledu nezměnilo (nezasvěcence nutno informovat, že STAG je elektronický systém evidující pracovní povinnosti studentů i jejich pedagogů).

Konstatovali jsme výše, že sentence Kombinovaných technik života Františka Valoucha jsou vycizelované, knize je obsahující by slušelo idiomatické epitheton ornans: je to kniha jako vysoustruhovaná, což není nic divného, neboť František Valouch je řádně vyučený soustružník kovů.

 

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci

 

z Literárních novin

Literární teoretik a kritik František Valouch (ročník 1935) vydal

knihu deníkových záznamů, které si psal od roku 2000. Jmenuje

se Kombinované techniky života a jsou v ní namíchány

přírodní imprese, útržky vzpomínek, ohlasy z četby knih, zamyšlení

nad denním tiskem, glosy z pedagogického působení na olomoucké

Univerzitě Palackého, záznamy hovoru se ženou a s přáteli, především

s Ludvíkem Kunderou.

Ty drobné, ale obsažné texty nezapřou, že je psal člověk s obrovskou

literární erudicí, vzdělaný vysokoškolský pedagog – a zároveň básník,

autor několika sbírek poezie, člověk empatický a emotivní. Řada překvapivých

postřehů čtenáři utkví v paměti, jako by to byly aforismy

nebo maximy. Namátkou:

Píšu, jako bych shromažďoval staré a nepotřebné předměty. A mělo by to

být právě naopak, měl bych ty staré věci vyhazovat na smetiště. – Slovo –

nádherný krystal v černém proudu vesmíru! Jeho křehká uzavřenost proti

přívalu nicoty. – I v těch nejserióznějších novinách původní svoboda tisku

postupně zmutovala na svobodu manipulace. – Chaos není nepořádek nebo

zmatek. Je to slovo, které jsme si my muži vymysleli pro řád, jenž není ženami

pochopen. – Počítačová záludnost je v tom, že tak pěkně jsou vytištěny

dobré i špatné věty. – Kdo se oddá slovům, je ztracen, nemá už svůj život, sedí

u okna podkrovní světničky, hledí do měsíčního svitu a čeká celé noci na jedno

slovo. – K spokojenému výsledku na zahradě je možno dospět i krátkým

odpočinkem v lenošce rekreačního typu. – Fiktivní příběhy nemají už takový

kredit jako kdysi. To proto, že sama skutečnost je nejvlivnější fikcí naší doby.

– Moudrosti nabýváme až ve chvíli, kdy už ji nepotřebujeme. – Skutečné štěstí

je asi jenom výsadou podivínů a potrhlých jedinců. A samo štěstí vlastně

o sebe ani moc nedbá, má věčně rozcuchanou hlavu a vypadá skoro jako bezdomovec.

– Život je pořád ta nejlepší odpověď na minulost.

Valouchovy deníkové zápisy je obtížné charakterizovat jako celek –

každý je trochu jiný, všechny dohromady však ovládá fenomén času

a jazyka, silně se v nich prosazuje živelné autorské „já“, okamžitý postřeh,

vtipná poznámka na okraj i kritické hodnocení, nikde se v nich

nesklouzává k povrchní charakteristice. Autor ve svých záznamech

odvážně překračuje hranice různých žánrů i stylů a vytváří texty s břitkým

intelektuálním ostřím a zároveň s osobitou lyrickou rezonancí,

bezděčně v nich tak podněcuje i k hlubším úvahám nad smyslem života

a nad duchovním posláním tvorby jako takové, té literární především.

Knížka je i svým vnějším vzhledem sličná, vkusně vytištěná a vyšperkovaná

výtvarnými kreacemi Ludvíka Kundery; je ideální četbou pro

čtenáře, kteří rádi vidí autorovi do karet a vedou s ním soustavný dialog,

a také pro ty, kdo se rádi nechají okouzlit češtinou lahodnou jako

moravské víno a léčivou jako moravská trnkovice.

 

 

/Jiří ŽÁČEK

(František Valouch: Kombinované techniky života. Univerzita Palackého v Olomouci,

176 stran, 190 Kč, ISBN 978-80-244-2527-6)

 

Olomoucký básník nabízí z deníků

Všem příznivcům dobré literatury doporučujeme k četbě vzpomínky, úvahy a deníky olomouckého literárního historika, teoretika literartury a současného básníka Františka Valoucha. Kniha s názvem Kombinované techniky života potěší každého, kdo má rád literaturu, vytříbený jazyk, vtipné postřehy i kultivovaně výtvarně pojatou publikaci.
Autor působil více než čtyřicet let jako vysokoškolský pedagog na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Nejeden text z jeho knihy zúročuje zkušenosti z tohoto náročného povolání. Kombinované techniky života mají kromě dokumentační hodnoty i obrazný přesah, nešetří se v nich vtipem a jiskřivou invencí, jsou navíc psány výjimečně kultivovanou a svěží češtinou. Kniha zaujme už svým vnějším vzhledem, v surrealistickém duchu ji ilustroval nedávno zesnulý spisovatel a výtvarník Ludvík Kundera. ,,Vzít do rukou deníkové zápisky, úvahy a vzpomínky Františka Valoucha, vydané Univerzitou Palackého pod výtvarně aluzivním titulem Kombinované techniky života, je radost sama. Už na první pohled i při následném listování je to kniha zevně nanejvýš sličná,´´ komentoval publikaci profesor Jiří Fiala z katedry bohemistiky. ,,Při vší Valouchově originalitě a soudobosti mají Valouchovy zápisky, vymezené roky 2000 až 2008, nikoli však opatřeny denními daty, něco společného s podčárníky a sloupky Karla Čapka. Ostatně Valouch je, podobně jako byl jeho univerzitní učitel Oldřich Králík , renomovaný čapkolog,´´ uvedl.
Publikace o 176 stranách je zatím k dostání v olomouckých knihkupectvích.

zveřejněno v olomouckých Radničních listech 7/2011